ഫാക്ടറി സപ്ലൈ---മിഡിൽമാൻ ഇല്ല---OEM/ODM ലഭ്യമാണ്

OEM/ODM

OEM/ODM പ്രോസസ് നോഡ്

about-us

(1) ലോഗോ ലേഔട്ട് സ്ഥിരീകരണം

(1) LOGO layout confirmation

(2) സാമ്പിൾ ഓർഡർ പേയ്മെന്റ്

(2) Sample order payment

(3) മാതൃകാ നിർമ്മാണം

(3) Sample production

(4) സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായി

(4) Sample test completed

(5) ബാച്ച് ഓർഡർ സ്ഥിരീകരണം

(5) Batch order confirmation

(6) ബാച്ച് ഓർഡർ പേയ്‌മെന്റിനുള്ള ഡൗൺ പേയ്‌മെന്റ്

(5) Batch order confirmation

(7) വൻതോതിലുള്ള ഉത്പാദനം പൂർത്തിയായി

(7) Mass production completed

(8) ബാച്ച് ഓർഡറിന്റെ അവസാന പേയ്മെന്റ് അടയ്ക്കുക

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)ഷിപ്പ്മെന്റ്/രസീതിക്കുള്ള ഒപ്പ്

(8) Pay the final payment of the batch order